O nas

bus

 

 


"Jupik to dla dziecka raj,
więc tu swoje dziecko daj"

 

Przedszkole Niepubliczne JUPIK rozpoczęło swoją działalność w Nadarzynie z  dniem 1 stycznia 2009. Zostało utworzone przez Fundację Kultury Informatycznej i działa w jej obiekcie.
W ostatnich latach uczęszczało do Jupika około 100 przedszkolaków. Zajęcia odbywały się w 6 lub 7 grupach wiekowych.Mamy wiele osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, a tym samym satysfakcji z osiąganych dotychczas rezultatów.
 Atuty Przedszkola:
           grupy do 20 dzieci (z wychowawcą i pomocą nauczyciela w grupie),
            życzliwa, doświadczona kadra,
            wysoki poziom nauczania i przygotowania do szkoły,
          świetne warunki lokalowe i bogate wyposażenie (poza salami dydaktycznymi mamy salę gimnastyczną, salę widowiskową(teatralną), salę zabaw, salę integracji sensorycznej, gabinety specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Szansa”) oraz własna kuchnia,
             pomoc terapeutyczna na miejscu (psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej),
             wspomaganie rodziców w procesie edukacji i wychowywania dzieci (wykłady, seminaria, materiały opracowane przez naszą kadrę specjalistów
             zielone otoczenie zapewniające naturalną, żywiczą inhalację,
             bogata gama popołudniowych zajęć dodatkowych rozwijających talenty,
            plac zabaw
  W ramach czesnego oferujemy w każdym tygodniu:
           język angielski - 5 razy, w tym 3 razy z Native Speakerem,
             zajęcia muzyczne – 4 razy (rytmika, muzykoterapia, bum-bum tuby),
             gimnastyka korekcyjna,
             eksperymenty, (dzieci 5 i 6 letnie)
             trening umiejętności społecznych, (dzieci 5 i 6 letnie)        
             codziennie 4 zdrowe i smaczne posiłki.
Jest czynne cały rok (z przerwą wakacyjną od połowy lipca do połowy sierpnia) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00. Prowadzi także grupę adaptacyjną, sprawując opiekę dzienną dzieci, które jeszcze nie osiągnęły wieku przedszkolnego.
Nasze grupy:
W roku szkolnym 2021/2022 zajęcia przedszkolne są prowadzone w siedmiu grupach oznaczonych kolorami.
     srebrna - grupa dzieci  skierowanych przez Wójta Gminy Nadarzyn
    pomarańczowa - grupa dzieci 4 letnich
    czerwona - grupa dzieci 5 letnich
    żółta - grupa dzieci 6 letnich
    fioletowa - grupa dzieci 3 letnich  
 Przyjmujemy zapisy na rok 2021/22 dla dzieci w wieku 2,5 -6 lat, prowadzone tradycyjnie. Mamy jeszcze wolne miejsca w zerówce.
 Od 1 września 2020 roku dodatkowo został otwarty  oddział Montessori .
          grupy żłobkowej (dzieci w wieku1,5 - 3 lat),
          grupy przedszkolnej (dzieci w wieku 3 - 6 lat).
Nauczyciele-wychowawcy oraz inni nauczyciele nie będący wychowawcami, realizują zajęcia z podstawy programowej. Ich prace wspomagają psycholog, neurologopeda, pedagog specjalny oraz terapeuta integracji sensorycznej. Nauczycielom pomagają w pracy ich asystenci.
 Zapraszamy dzieci:
 do wszystkich grup przedszkolnych,
    na zajęcia terapeutyczne z integracji sensorycznej,
    z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i zapewniany im fachową pomoc terapeutyczną.
 Nabór trwa cały rok.
  DNI OTWARTE (w czasie pandemii dni otwarte są zawieszone)
Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami codziennie, a w szczególności w dni otwarte. Wtedy dzieci mogą uczestniczyć we wspólnej zabawie wraz z naszymi przedszkolakami. Będzie to okazja do poznania nas, a nie tylko oferty edukacyjno-wychowawczej.
 Zapraszamy w godzinach 10.00-11.30 w I i III wtorek miesiąca.

  Więcej na naszej stronie www i FB. Zapraszamy.
 
728 662 112, 22 729 92 81 www.jupikprzedszkole.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 OGÓLNE INFORMACJE O POBYCIE DZIECKA
W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU JUPIK

OGÓLNE INFORMACJE O POBYCIE DZIECKA
W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU JUPIK
Procedura bezpieczeństwa na terenie placówki w związku z epidemią
COVID-19 w Przedszkolu Niepublicznym Jupik w Nadarzynie

Podstawa prawna:
 • art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
• wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – V aktualizacja wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

ZASADY OGÓLNE:
 1. Przedszkole od dnia 1 września 2021 roku będzie otwarte od 7-18 dla dzieci przedszkolnych, 7-17 dla dzieci żłobkowych, na mocy decyzji organu prowadzącego.
2. Jedna grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości ci sami opiekunowie.
3. W grupie może przebywać maksymalnie 20 dzieci.
4. Do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie zdrowe dziecko (bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną). Osoba przyprowadzająca i odbierająca również musi być zdrowa.
 5. Nie można przyprowadzić do przedszkola dziecka jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
6. Dziecko nie może przynosić do placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełno sprawnościami (w takim przypadku opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice powinni zadbać o regularne czyszczenie/ pranie/ dezynfekcję zabawki).
7. W przedszkolu dzieci, pracownicy nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszych Procedurach.
8. Do przedszkola nie może uczęszczać dziecko, którego Rodzice nie wyrazili zgody na pomiar temperatury jego ciała jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
9. Sale w której organizuje się zajęcia, będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
10. Pracownicy regularnie myją ręce wodą z mydłem. Dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
11. Nauczyciele organizują pokaz właściwego mycia rąk, przypominają o myciu rąk i dają przykład.

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA.
1. Dziecko do przedszkola może przyprowadzić i odebrać tylko jedna osoba, również zdrowa. 2. Rodzic /opiekun przyprowadzając i odbierając dziecko do/z przedszkola mogą korzystać wyłącznie ze wspólnej powierzchni - z holu głównego oraz szatni z zachowaniem dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 3. Wchodząc i przebywając w placówce rodzice/opiekun dezynfekuje dłonie, zakłada rękawiczki, ma zakryty nos i usta.
4. Przy wejściu do budynku przedszkola każdemu dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem.
5. Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do placówki muszą mieć stale włączone telefony, by umożliwić pracownikom przedszkola szybki kontakt w razie potrzeby.
6. Rodzice mogą przekazać ważne informacje o dziecku telefonicznie dyrektorowi, nauczycielce lub bezpośrednio pracownikowi dyżurującemu w szatni.